WE ARE "GOIN"

'GOIN-International Co., Ltd' ???c thành l?p b?i ?ng Jet. Kao vào n?m 1980 ta?i ?ài B?c, ?a?i Loan. Chu?ng t?i t?p trung vào li?nh v??c c?ng nghi?p d?t may ? giai ?oa?n kh??i ??u. Sau nhi?u th?p k? phát tri?n, chúng t?i ?a? m?? r??ng ho?t ??ng kinh doanh v??i s?? ?a da?ng ngành nghê? c?ng nghi?p nh? hi?n nay. Nh??m m?? r??ng kinh doanh va? nang cao cha?t l???ng d?ch v? trong khu v?c ?a?i lu?c Trung Qu?c, “GOIN-International (Th??ng H?i) Co., Ltd” ???c thành l?p ta?i Pudong Th??ng H?i vào n?m 2006. Tiê?p theo ?ó, chúng t?i thành l?p v?n phòng GOIN miê?n Trung Qu?c t?i thành ph? Tuy?n Chau và v?n pho?ng  GOIN-International Vi?t Nam t?i thành ph? H? Chí Minh.80's
90's
00's
10's

Link: Know more History of GOIN!!PARTNERS

GOIN là “??i ly u?y quyê?n ?i?u hành” c?a nhiê?u ha?ng thi?t b? va? du?ng cu? cha?t l???ng cao t? chau ?u, M? và Nh?t B?n. Chúng t?i có h?n 35 n?m kinh nghiê?m trong li?nh v??c ti?p th?, bán hàng, d?ch v? k? thu?t,  ga?y d??ng lòng trung thành th??ng hi?u, va? qua?ng ba? ma?ng l???i (web promotion) cho ca?c ?a?i ly? chi nha?nh.LEZNING INSTRUMENTS


TEXTEST


Thermetrics


LENZING TECHNIK


DEATAK


Aspex


Testfabrics


Polytex


Shikibo


ILE

 

Schmidt

 

VeriVide


 

 Labsphere


MESDAN

CORE VAULE

Trong t?ng s? 24gia? tri? ch?t l??ng, ta?t ca? thành viên GOIN r?t t? hào v? nh?ng giá tr? c?t l?i cu?a mi?nh:


TRáCH NHIê?M: GOIN kh??ng ?i?nh tra?ch nhiê?m cu?a mi?nh vê? cha?t l???ng sa?n pha?m, di?ch vu? va? tra?ch nhiê?m ???i v??i kha?ch ha?ng

DANH TI?NG: Danh ti?ng là t?t c? - chúng t?i quan niê?m viê?c m? r?ng kinh doanh pha?i d??a trên nê?n ta?ng la? danh ti?ng va? uy ti?n cu?a mi?nh.

S?? CHUYêN NGHI?P: GOIN thi?t l?p m?t tiêu chu?n ra?t cao ?? ph?c v? khách hàng d??a trên nê?n ta?ng ki?n th?c va? phong ca?ch chuyên nghi?p nha?t.


Chúng ta da?nh chiê?n th??ng v??i danh d?, s? tin t??ng và ?ánh giá cao t? khách hàng d??a trên nh??ng giá tr? c?t l?i c?a chúng ta!


 
SERVICE

Trong 34 n?m qua, GOIN ?a? ??t ???c danh ti?ng va? uy ti?n d??a trên s?? tho?a ma?n cu?a khách hàng ? thi? tr???ng ?a?i Loan va? Trung Qu?c. GOIN cung c?p d?ch v? chuyên nghi?p nh? sau:
DI?CH VU? HIê?U CHU??N, HIê?U CHI?NH

........................................................................................................................................................

Sau m??t th??i gian da?i s? d?ng, thi?t b? kh?ng th? làm vi?c v??i ?iê?u kiê?n t??i ?u nh? th??i ?i?m ban ?a?u. ??i ng? ch?m so?c kha?ch ha?ng cu?a GOIN se? cung c?p d?ch v? hi?u chu?n va? hiê?u chi?nh chuyên nghi?p ?? thiê?t bi? hoa?t ???ng v??i ??? chi?nh xa?c va? tin ca?y cao nha?t. Nh??ng tha?nh viên na?y ????c hua?n luyê?n va? ?a?o ta?o b?i nhà chi?nh nha? cung c?p chi?nh ha?ng. Báo cáo Hi?u chu?n va? Hiê?u chi?nh s? ???c g?i ??n khách hàng trong vòng m?t tu?n sau khi khi hoa?n tha?nh d?ch v?.DI?CH VU? BA?O TRI?

...........................................................................................................................................................

Chúng t?i r?t t? hào v? ??i ng? chuyên gia cung ca?p d?ch v? ch?t l??ng cao mà lu?n lu?n h? tr? khách hàng trong th?i gian s??m nha?t khi h? có b?t c? v?n ?? ho?t ??ng cu?a thiê?t bi? va? nhu ca?u h?? tr?? ky? thua?t. Ngoa?i ra, ph??ng pha?p x? ly s? c? t? xa th?ng qua Team Viewer ???c áp d?ng r?ng r?i ?? gi?i quy?t v?n ?? nh??m ti?t ki?m chi phí và th?i gian cho kha?ch ha?ng khi ca?n thiê?t

THIê?T Kê? PHO?NG THI? NGHIê?M

...........................................................................................................................................................

GOIN ?? có h?n 35 n?m kinh nghi?m trong nga?nh và cung c?p gi?i pháp t?ng th? cho viê?c la?p k? ho?ch phòng thí nghi?m, bao g?m: “mua hàng, tiê?n ha?nh ??a va?o ho?t ??ng, thiê?t la?p theo tiêu chu?n qu??c tê?, d?ch v? sau ba?n ha?ng và t? v?n, m?t gi?i pháp t?ng th? cho t?t c? nhu ca?u c?n thi?t c?a phòng thí nghi?m”GOIN pha?n h??i m?t cách nhanh chóng và mang tính xay d?ng cao, ?a?p ??ng mo?i yêu c?u c?a kha?ch ha?ng v? th?ng tin s?n ph?m và d?ch v?. Xin vui lòng liên h? v?i chúng t?i ba?t c?? khi na?o b?n c?n
VARIOUS INDUSTRIES

GOIN t?p trung chu? yê?u vào ngành c?ng nghi?p d?t may ? giai ?oa?n ??u. Sau nhi?u th?p k? phát tri?n, chúng t?i ?a? va? ?ang m?? r??ng ho?t ??ng kinh doanh trong nhiê?u ngành c?ng nghi?p kha?c nhau.CHEMICAL

FIBERFABRICNOWOVENELECTRONICS

INDUSTRYPRINTING &

COATINGSMEDICAL

INDUSTRY


PAPER

INDUSTRY

TYRES

INDUSTRY


ELECTROPLATE

INDUSTRY


GLOBAL NETWORK


CORPORATE INFORMATION

Tên pha?p ly?: 

GOIN-International Co., Ltd

N?m Tha?nh la?p:

1980

Loa?i hi?nh c?ng ty:
Private Limited Company

N?i ??ng ky?:

Taiwan, China and Vietnam

Contact Information:

Taiwan Headquarter office


Add: 10F-7, No. 375, Sec.4, Hsin Yi Rd., Taipei, Taiwan

                                                 

E-Mail: [email protected]


Tel: +886-2-27290488


China Head office


Add: Room 705, No.1 Building, No.2220, Pudong Avenue, Shanghai, China. 

E-Mail: [email protected]

 

Tel: +86-21-58361115


Southern China Branch office
Add: Room 138,No.1 Building,No.6 South District, West Li Cheng  Qu Road,  Quanzhou City, Fujian, China
                                                           

Tel: +86-1771-7357115

Vietnam Head Office

Add: NC Building, 80 Ha Dac St., Trung My Tay Ward, Dist. 12, HCM city

E-Mail: [email protected]

Tel: +84-2862-575751 


   版權有 © 高逸企業有限公司

    Copyright ©  GOIN-International Co., Ltd.

  TEL:(02)2729-0488


FAX:(02)2729-7188

                                     地址: 臺北市信義路四段375號10樓之7


ADD:10F-7, No. 375, Sec.4, Hsin Yi Rd., Taipei, Taiwan

            E-MAIL:[email protected]

  

SKYPE:goin_taiwan福建11选5